Metodika Logu MH

Metodika


Všechny kurzy LOGOS MH, kromě individuálních kurzů, probíhají dle předem stanoveného metodického plánu, který odpovídá typu kurzu a jednotlivým jazykovým úrovním.

Ve všech kurzech LOGOS MH  pracují studenti s učebnicí (zvolena metodiky LOGU) a doplňkovými materiály, které lektor přináší do výuky. Všechny tyto materiály jsou pečlivě posouzeny a vybrány profesionály.

Každý kurz je jiný, proto lektor volí takové tempo výuky a intenzitu procvičování dle Vás -studentů, kteří kurz navštěvujete. (v souladu s metodickým plánem)

Metody, které LOGOS používá: Komunikativní metoda, metoda drilu, alternativní metody...Brainstorming, CLIL, gramaticko-překladová metoda, aj.

Ověřování znalostí v našich kurzech /semestrální, seniorské, předmaturitní kurzy/

Z naší praxe vyplývá, že se studenti špatně orientují v probraném učivu. Buď nevěnují čas domácí přípravě, nebo se dokonce v hodinách ani nesoustředí.

LOGOS nabízí průběžné a závěrečné testování, kde je otestována probraná látka. Snadno si ověříte, jak dobře jste porozuměli danému tématu a kolik si toho pamatujete.

Testování probíhá vždy písemně, po 4 odučených lekcích, přímo na místě v kurzu.

Obsahem je probraná slovní zásoba a gramatika. Průběžný test trvá cca 20 minut a vyplní ho každý přítomný student v kurzu. Na studentovi je, zda test odevzdá lektorovi k opravení a k procentuálnímu hodnocení, či nikoliv.

Závěrečný test se píše na předposlední lekci v semestru, obsahem je látka celého kurzu. Trvá asi 35 minut. Opět záleží na studentovi, zda test lektori odevzdá, či nikoliv.

Nikoho nenutíme, ale velmi doporučujeme této možnosti využít.

Evaluační formulář EF

Na první lekci obdrží každý student svazek tzv. Evaluačních formulářů.

Evaluační formulář, je list papíru, kam si student dobrovolně, během nebo po každé lekci, sám zaznamenává probírané téma, gramatické jevy a slovní zásobu, kterou už zná, nebo je naopak pro něj nová.

K čemu je EF dobrý?

Slouží k rychlé orientaci v probíraných tématech. Studenti se mohou zaměřit přímo na jevy, které jim činí problémy. EF je přehledný a jednoduchý, navíc záleží pouze na Vás, co do něj napíšete.

Nikoho nenutíme, ale doporučujeme tyto formuláře pravidelně vyplňovat.

V individuálních kurzech záleží vše na dohodě mezi studentem/ studentkou a lektorem...